شعارهای طب اسلامی

ترک ناهار تعدیل کننده طبایع گنجی بزرگ در طب اسلامی