فیلم – اقرار پزشکی امروزی به فوائد ترک ناهار، همراه با تحلیل