روغن بنفشه کنجدی

روغن بنفشه

طب اسلامی
روغن بنفشه